مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره نرم افزار
مدیر پروژه: دکتر سیدهدایت اله فقیه
تحلیل و طراحی و پیاده سازی: مهندس رامین کریم آقایی - مهندس مرتضی قبولی
ارتباط با ما: his@sums.ac.ir